Новини

08.10.2018

На обявената в поканата дата и място за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Голд Инвестмънт Груп“ АД с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1 – 08.10.2018 г., в 13.00 ч., се явиха лицата Ива Атанасова Йовкова, ЕГН XXXXXXXXXX и Димитър Георгиев Димитров, ЕГН XXXXXXXXXX, представляващи акционерите Михаилс Суботинс и Гедиминас Калитис, всеки един притежаващ по 33,33% от капитала на дружеството и представиха легализирано и преведено на български език пълномощно. Поради обстоятелството, че представеното пълномощно не е изготвено коректно по образеца, който е качен на сайта на дружеството и на сайта на КФН, БФБ София АД и до обществеността, същото се счете за невалидно и не беше прието. Поради това, се счете, че НА ПЪРВАТА ДАТА не е налице изискуемият се кворум, съгласно устава на дружеството и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения. На основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и обявената покана в ТР, Общото събранието на акционерите ще се проведе на втората обявена дата – 23.10.2018 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, незамисимо от представения на ОС капитал.


20.11.2017

Уведомление LEI код


24.04.2017

Уведомление СД


04.04.2017
Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялови участия, „Голд Инвестмънт Груп” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на ОТС пазар, отразени в Централен депозитар АД на 04 април 2017 г. е настъпила следната промяна при акционерите:- правото на глас на Константинос Колокасидис в общото събрание на акционерите се променя от 94% на 33,34%, продавайки 60 666 бр. от акциите си в капитала на „Голд Инвестмънт Груп” АД.

В тази връзка правото на глас на Михаилс Суботинс в общото събрание на акционерите се променя от 3% на 33,33%, купувайки 30 333 бр. акции от капитала на Дружеството, както и правото на глас на Гедиминас Калитис в общото събрание на акционерите се променя от 3% на 33,33%, купувайки 30 333 бр. акции от капитала на Дружеството.


30.01.2017
Информация по чл. 43а, ал. 2 и 3 от Наредба 2

В изпълнение на разпоредбата на чл. 43а, ал. 2 и 3 от НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Загл. доп. – ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2016 г.) (Наредба 2), „Голд Инвестмънт Груп” АД като дружество, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, длъжно най-малко веднъж годишно да представя документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от Дружеството или представена на Обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Република България, Ви представяме следната информация:

1. „Голд Инвестмънт Груп” АД е разкривало регулирана информация относно Дружеството посредством системите „Е-регистър” на Комисията за финансов надзор (КФН) и „Екстри” на „БФБ – София” АД (БФБ), като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН – www.fsc.bg и БФБ – www.bse-sofia.bg.
2. “Голд Инвестмънт Груп” АД е разкривало регулираната информация пред Обществеността чрез специализираната медия Investor.bg. Цялата информация, представена на медиите, можете да намерите на интернет адреса: www.investor.bg.
3. TРазкриваната информация, може да бъде намерена също и на електронната страница на дружеството: www.goldinvestgroup.com


01.11.2016
Министерство на Финансите, на основание чл. 13, ал. 1 от Валутния закон, издаде удостоверение за регистрация № 6138 на „Голд Инвестмънт Груп“ АД и последното е вписано в регистрите на Министерство на Финансите на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие.


26.10.2016
На 25.10.2016 г. с вписване 20161025103719 в Агенцията по вписванията са отразени промени по партидата на дружеството в съответствие с решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 10.10.2016 г. Промените касаят промяна фирмата на дружеството на Голд Инвестмънт Груп АД (Gold Investment Group AD) и нови членове на СД. Обявенa e промяната в Устава във връзка с името и предмета на дейност на Дружеството.