За нас

Дружеството е учредено на 13 Май 2009 г.

Предметът на дейност на Емитента е работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със, и от тях по занятие; внос, износ, търговия на едро и дребно; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството е вписано в регистрите на Министерство на Финансите на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие с удостоверение № 6138 на основание чл. 13, ал. 1 от Валутния закон.

Голд Инвестмънт Груп АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите:

Константинос Колокасидис
Председател на СД и Изпълнителен член
Михаилс Суботинс
Зам-председател на СД
Юрис Никулковс
Независим член на СД

Дружеството няма назначен прокурист или друг търговски пълномощник.

Корпоративни документи:

Устав на акционерно дружество
Министерство на финансите УДОСТОВЕРЕНИЕ
Програма за добро корпоративно управление
ИЗЯВЛЕНИЕ От Ръководството на „ГОЛД ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД
Политика на възнагражденията на СД
Правила одитен комитет